Pobierz formularz                                                                                    Ogłoszenie o wyborze oferenta

 

Zakłady Przemysłu Owocowo Warzywnego Dwikozy S.A.

ul. Nadwiślańska 1

27 – 620 Dwikozy

Nip : 864 – 10 -02 – 474

 

                                Dwikozy dnia 13.02.2017

................................................................

                                ………………………………………………

(nazwa i adres oferenta )

 

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

Zakłady Przemysłu Owocowo Warzywnego w Dwikozy S.A. w Dwikozach zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup wraz z instalacją/montażem, maszyn i urządzeń linii produkcyjnej koncentratów owocowych

I.               Opis przedmiotu zamówienia – zakup wraz z instalacją/montażem:

 

 1. młynek tarczowy jabłek – 1 szt., wydajność dla jabłek 40 t/h.
 2. podgrzewacz miazgi owocowej - 1 szt., wydajność 30t/h,
 3. prasy hydrauliczne wraz z podestami obsługowymi i szafą sterowniczą – komplet;

2 szt., wydajność 10 t/h każda, urządzenia wyposażone w podesty obsługowe, kraty pomostowe, prasy wyposażone w szafę sterowniczą do obsługi peryferii 2 pras hydraulicznych tj. młynek tarczowy jabłek, poziomy w zbiornikach miazgi, sterowanie pompami zasilającymi prasy, sterowanie podajnikami wytłoków, sterowanie zasuwami i zaworami na rurociągach miazgi, wody.

 1. podajniki ślimakowe wytłoków owocowych dla dwóch pras hydraulicznych - 2 szt., przenośniki ślimakowe skośne z koszami zasypowymi, z wyprowadzeniem wytłoków na zewnątrz budynku
 2. pompy zasilające prasy - 2 szt., każda o wydajności 50 mł/h,
 3. zbiorniki miazgi owocowej 20 000l - 2 szt.
 4. orurowanie technologiczne – komplet; orurowanie w obrębie linii przygotowania miazgi owocowej tj. rurociąg miazgi owocowej z młynka tarczowego jabłek i gniotownika walcowego do podgrzewacza miazgi owocowej z kompensatorami i zasuwami nożowymi, rurociągi miazgi owocowej zasilające zbiorniki miazgi, rurociągi miazgi zasilające prasy
 5. zasyp (wanna zasypowa) - 1 szt.,
 6. podajnik skośny – 1 szt., transporter do podawania surowca z pompą mono do odpompowania nadmiaru soku do zbiornika buforowego,
 7. gniotownik walcowy – 1 szt., gniotownik o wydajności 10 t/h,
 8. pompa miazgi owocowej – 1 szt., wydajność  10 mł/h,
 9. szafa sterownicza – 1 szt., szafa zasilająco - sterownicza do obsługi linii produkcji koncentratu wiśniowego umożliwiająca sterowanie i kontrolę, obsługę elektryczną
  i automatyczną wszystkich urządzeń na linii produkcji koncentratu wiśniowego.

 

Montaż/instalacja pras hydraulicznych (pkt. 3 ww. wyszczególnienia) nastąpi w obecnym budynku Wydziału Koncentratów Owocowych, o wysokości użytkowej 350 cm. Wyszczególnione maszyny i urządzenia powinny spełniać wymogi obowiązujące dla maszyn i urządzeń przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

I. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział jedynie potencjalni dostawcy/wykonawcy którzy posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie tożsamym lub podobnym co do przedmiotowego rodzaju zamówienia oraz złożą ofertę na kompleksową dostawę i montaż maszyn i urządzeń wymienionych w pkt I.

2. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział jedynie potencjalni dostawcy/wykonawcy którzy złożą ofertę z terminem realizacji zamówienia z terminem nie późniejszym niż  15.07.2017r

III. Kryteria oceny ofert w oparciu o które nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty

1. Cena – 65 %

2.  Czas realizacji 20 %

3. Gwarancja 10 %

4. Warunki płatności 5 %

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji

1. Dla każdego kryterium najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia wynosi 1 a największa 4.

2. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium

3. Suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tego kryterium stanowi liczbę zdobytych punktów

4. Wygrywa oferta o najwyższej liczbie punktów

5. W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wygrywa ta oferta która zawiera krótszy termin realizacji, następnie ta która zawiera niższą cenę, w trzeciej kolejności ta która zawiera dłuższy okres gwarancji

V. Zasady wykluczenia oferty

1. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym

c) złożone po wyznaczonym terminie składania ofert

d) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym gdzie poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy/Wykonawcy a Dostawcą /Wykonawcą polegające w szczególności na :

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka zarządu organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej

e) pozostawanie z Dostawcą/Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VI. Termin składania ofert

1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2017r.

VII. Termin realizacji zamówienia

1.Ostateczny, nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia upływa w dniu 15.07.2017r.

VIII, Miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki  - Zakłady Przemysłu Owocowo Warzywnego S.A. ul. Nadwiślańska 1, 27 – 620 Dwikozy, adres e mail: dwikozy@neostrada.pl

IX. Akceptowalne formy składania ofert.

1. Osobiście za potwierdzeniem wpływu

2. Listem poleconym ( Poczta Polska ) lub pocztą kurierską na adres : Zakłady Przemysłu Owocowo Warzywnego S.A. ul. Nadwiślańska 1, 27 – 620 Dwikozy

3. Drogą elektroniczną na adres e mail: dwikozy@neostrada.pl

X. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej

1. Dane identyfikacyjne oferenta

2. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

3. wartość oferty w cenach netto oraz brutto

4. warunki płatności

5.okres gwarancji wyrażony w miesiącach

6. czas realizacji zamówienia

7. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia

8. Listę referencyjną z wykonania tożsamych lub podobnych prac, co do przedmiotowego rodzaju zamówienia

9. Termin ważności oferty

10. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią imienną/nagłówkową oraz powinna zawierać datę jej sporządzenia z podpisem oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uznaje się podanie stanowiska oraz imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta.

11. Przedkładane oferty muszą zawierać wycenę poszczególnych maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi a w przypadku pras hydraulicznych  ( I. pkt 3. ) ich całkowitą wysokość

12. Składanie ofert cząstkowych jest niedopuszczalne.

XI. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

1. Zakłady Przemysłu Owocowo Warzywnego Dwikozy S.A. skontaktują się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich Oferentów, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe i którzy złożyli ofertę oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.dwikozy.zpow.pl